شرح وظایف مدیر هعسته گزینش

براساس ماده 11 قانون گزینش وظایف مدیر هسته گزینش به شرح ذیل می باشد:

1- اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستور العمل های هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.
2- صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش.
3- اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.
آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۳۸